Sme ECO

ASEKOL SK, v zastúpení výrobcov a dovozcov organizuje a financuje celoštátny systém zberu, dopravy a spracovania elektroodpadu a použitých prenosných batérií a akumulátorov. ASEKOL SK je najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory, zároveň je najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia v oblasti spotrebnej elektroniky.

ASEKOL SK a jeho poslanie:

  • Zabezpečiť zber a environmentálne spracovanie elektroodpadu v mene výrobcov a dovozcov,
  • dodržiavať kvalitu environmentálneho nakladania s elektroodpadom,
  • dodržiavať kvalitu environmentálneho nakladania s elektroodpadom,
  • byť dôveryhodným partnerom pre orgány štátnej správy a samosprávy,
  • uskutočňovať osvetu širokej verejnosti.

Silná nadnárodná skupina

ASEKOL SK pôsobí v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.

Najširšia sieť zberných miest elektroodpadu

ASEKOL SK má 3 422 zberných miest po celom Slovensku a toto číslo stále rastie.

ISO CERTIFIKÁTY

ASEKOL SK je držiteľom ISO certifikátov manažérstva, kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prečo je dôležité recyklovať elektrospotrebiče?

Vývoj elektrospotrebičov napreduje, cenovo sú stále dostupnejšie a najmä v dnešnom digitálnom svete sú veľmi potrebné či už kvôli práci, škole alebo zábave. To nás vedie k tomu, aby sme sa zamysleli nad otázkou: čo sa stane so starými spotrebičmi?

Výrobcovia a dovozcovia majú zo zákona povinnosť postarať sa o svoje výrobky po skončení ich životnosti. Dôležité je aj správanie spotrebiteľa, ktorý ak sa starej elektroniky zbaví tým, že ju vyhodí do kontajnera so zmiešaným odpadom, zabráni recyklácii a nie je možné získať späť cenné druhotné suroviny, ako napríklad železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty a ďalšie suroviny.

Spotrebiteľ má možnosť odniesť svoj starý spotrebič späť do predajne, na zberný dvor, vhodiť ho do červeno-bielych kontajnerov určených na elektroodpad alebo ho odovzdať pri mobilnom zbere. Tak sa zaistí, že nedôjde k úniku nebezpečných látok do prírody a zároveň sa tak ušetria prírodne zdroje. Čím viac elektroodpadu sa zrecykluje, tým menej prírodných zdrojov je potrebné vyťažiť na výrobu tých nových. Vďaka recyklácii sa podarí zachytiť a ekologicky eliminovať zdraviu nebezpečný materiál, ktorý sa nachádza v mnohých spotrebičoch.

Zaujímavosti

Na celom svete sa ročne vyprodukuje viac ako 54 miliónov ton elektroodpadu, z toho 12 miliónov ton je vyprodukovaných v Európe. Objem elektronického odpadu sa zvyšuje ročne o 3-5%.

Recykláciou 1 tony drobného elektroodpadu môžeme získať až 850 kg druhotných surovín, z toho 39% plastov, 36% železných kovov, 10% neželezných kovov, ktoré je možné opakovane využiť a recyklovať, 15% ostatných materiálov a látok. Niektoré kovy získané recykláciou je možné recyklovať donekonečna.

Ak vás táto téma zaujíma, pre viac informácií navštívte stránku www.asekol.sk.